اسکرابر

اسکرابر Byte بواسطه طراحی ویژه خود قدرت مانور بالایی داشته و در هنگام دور زدن هیچگونه رد خیسی از خود به جای نمی گذارد و بموجب همین امر طرفداران زیادی را به خود جذب نموده است.